Adidas Pureboost All Terrain Shoes Men's lowest price

Přechodná ustanovení NOZ s ohledem na smluvní právoNabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dojde k zásadním změnám ve smluvním právu, přičemž právě v oblasti smluvního práva se naplno projeví hlavní tendence nového kodexu, tj. zejména důraz na smluvní svobodu. Od 1.1.2014 tak může dojít k problémům správné aplikace práva platného do konce roku 2013 a NOZ.

Stěžejním ustanovením pro správnou aplikaci práva na smluvní vztahy je tak ust. § 3028 odst. 3 NOZ podle kterého, není-li stanoveno jinak, se řídí jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy.

Na základě uvedeného ustanovení tak NOZ v oblasti smluvního práva vychází ze zásady kontinuity, kdy nové právo se bez dalšího použije jen na smluvní vztahy, které vzniknou po okamžiku jeho účinnosti. V případě, že smluvní vztahy vznikly ke konci roku 2013, ta se i po novém roce posoudí podle původního občanského či obchodního zákoníku, a to až do svého zániku a po neomezenou dobu, a to včetně všech práv a povinností, které z uzavřeného smluvního vztahu vzejdou, a to i práv a povinnost z porušení takovéto smlouvy. Je tak možné a dá se to očekávat, že i za dvacet let budou soudy stále aplikovat občanský zákoník platný do konce roku 2013. Samozřejmě je možné, aby si strany sjednaly, že nové právo dopadne i na smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti NOZ, ale toto si strany musejí výslovně ujednat, když ze zákona k tomuto podřízení přímo nedojde.

Ze shora uvedeného pravidla však existuje několik výjimek. První takovou výjimkou je zvláštní kontraktační proces v rámci zadávání veřejných zakázek. Zde platí pravidlo, pokud si zadavatel výslovně neupravil možnost v zadávacích podmínkách podřízení smluvního vztahu nové právní úpravě, že dosavadní právo se použije i na smlouvy uzavřené po novém roce, tj. po nabytí účinnosti NOZ, pokud zahájil zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů, nejpozději ke konci roku 2013. Po ukončení zadávacího řízení k veřejné zakázce v průběhu roku 2014 tak dojde k tomu, že se bude uzavírat smlouva dle staré právní úpravy.

Další výjimka je uvedena v ust. § 3074 odst. 1 NOZ vztahující se k nájmu podle kterého se nájem řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. Vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

NOZ pak dále bez vlivu a vůli smluvních stran dopadne přímo na účet dle ust. § 3077 odst. 1 NOZ a na cestovní smlouvu dle ust. § 3078 NOZ.

 Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz