Právní služby


Naši právníci poskytují právní služby ve všech oblastech práva. Níže uvedené oblasti sice představují hlavní specializaci našich právníků, avšak advokátní kancelář Schmitz & Partner je schopna poskytovat právní služby v nejširším možném rozsahu. Mimo uvedené klíčové oblasti jsme připraveni poskytovat právní služby v celé řadě dalších oborů veřejného i soukromého práva, včetně sportovního práva, reklamního práva, práva ochrany spotřebitele či celního práva.

Obchodní právo/právo obchodních korporací

Právní poradenství v oblasti obchodního práva a korporačního práva patří mezi stěžejní oblasti v našem portfoliu nabízených právních služeb, přičemž právní služby v této oblasti poskytujeme jak tuzemské, tak i zahraniční klientele. Našim klientům asistujeme ve všech oblastech korporačního právo, počínaje volbou právní formy obchodní korporace a jejího založení a vzniku až po komplexní domácí či mezinárodní transakce a právních záležitostech v oblasti pohybu kapitálu, řádné správy obchodní korporace, přípravy společenských či akcionářských dohod, kompletace podání a reportingu, pořádání valných hromad a činností souvisejících, zasedání představenstev a dozorčích rad včetně přípravy všech podkladů, zápisů a reportů. Při poskytování právních služeb pro korporátní klientelu je dbáno na důsledné dodržování právního formalismu s patřičným akcentem na individuální požadavky každého klienta, avšak při dodržení zásady racionalizace nákladů. Standartní právní poradenství zahrnuje zejména následující oblasti:

 • Založení obchodních korporací (obchodní a komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení),

 • Konání valných hromad, zasedání představenstev a dozorčích rad,

 • Zvyšování a snižování základního kapitálu,

 • Fúze, akvizice, rozdělení, transformace a likvidace obchodních korporací, restrukturalizace, převody obchodního jmění,

 • Financování obchodních korporací (úvěrové smlouvy, emise akcií, obligací atd.),

 • Podnikání a investování zahraničních osob v ČR,

 • Navržení a revize korporátních a skupinových struktur, včetně přípravy příslušné dokumentace,

 • Komplexní právní servis s vedením, řízením a celkové správy obchodní korporace.

Nemovitosti a stavebnictví

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. V rámci této oblasti nabízíme navržení rychlého a efektivního právního poradenství, a to během celého procesu nemovitostních transakcí, developmentu, převodu majetku či prodeje a nákupu nemovitostí. Naše právní služby zahrnují právní poradenství a příprava všech smluvních dokumentů jak v převodech menších bytových jednotek a zajištění správy kupní ceny a jednání před příslušným katastrálním úřadem, tak i v komplexním poradenství na velkých developerských projektech, a to včetně zastupování investorů, developerů a stavebních firem ve všech stádiích územního a stavebního řízení, včetně získání povolení a ostatních vyjádření příslušných orgánů stavebního řízení. Standartní právní poradenství zahrnuje zejména následující oblasti:

 • Komplexní právní služby týkající se nemovitostí a příprava smluvní dokumentace související s prodejem a jiným právním nakládáním s nemovitostmi (např. kupní smlouvy a převody v katastru nemovitostí, advokátní úschovy pro vypřádání transakcí),

 • Specifické poradenství při nakládání s nemovitostmi, zejména akvizicích a prodeji jednotlivých nemovitostí, nemovitostních portfolií a projektů ve všech fázích realizace, včetně akvizice rezidenčních projektů, obchodních center, administrativních komplexů, industriálních parků a infrastrukturních projektů,

 • Provádění due diligence právního stavu nemovitost, sepsání právních stanovisek a reportů,

 • Zajištění a vypořádání financování projektů včetně přípravy smluvní dokumentace,

 • Komplexní poradenství investorům, devoloperům a ostatním osobám ve stavebních a infrastrukturních projektech, včetně projektů regenerace průmyslových areálů (brownfields), výstavby hotelů a rekreačních komplexů, školských zařízení (univerzitní komplexy, vědeckotechnické parky), průmyslových a skladových celků,

 • Zastupování investorů, developerů a stavebních firem ve všech stádiích územního a stavebního řízení, včetně získání povolení a ostatních vyjádření příslušných orgánů stavebního řízení,

 • Zastupování účastníků před správními orgány, a to v rámci územního rozhodování, posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), stavebního povolení, kolaudace a užívání staveb, a to včetně opraných prostředků a soudního přezkumu rozhodnutí a stanovisek.

Soudní, správní a rozhodčí řízení

Přesto, že se naše kancelář snaží jakýmkoliv sporům předcházet s cílem minimalizace rizika a snaze vyřešit spor efektivně z hlediska času a nákladů, jsou případy, kdy soudním či jiným sporům není možné předcházet. Pokud není možné jakýkoliv spor vyřešit vzájemnou negociací či mediací, je naše kancelář připravena nabídnout důrazná, efektivní a rychlá právní řešení sporů v rámci soudního, správního či rozhodčího řízení, a to od počátečního stadia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po zastupování před rozhodčími či soudními orgány. V této oblasti je naše kancelář připravena poskytovat právní služby rovněž v oblasti práva rodinného, a to např. při rozvodovém řízení, v oblasti výživného či práv dítěte. Kromě individuálních soudních, správních či rozhodčích sporů se naše kanceláře zabývá správou a inkasem pohledávek, kdy mj. zajišťujeme financování soudních sporů, odkup pohledávek, kapitalizaci pohledávek apod. V rámci této oblasti poskytujeme našim klientům zejména následující služby a činnosti:

 • Právní posouzení možnosti řešení sporu, analýza rizik, nákladů a alternativ řešení postupu, navržení nejlepší strategie,

 • Příprava žalob, stížností a dalších podání soudu či správním úřadům,

 • Zastupování před prvoinstančními souduy včetně zajištění smírčího jednání s protistranou,

 • Zastupování v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředků včetně Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva,

 • Nařizování a vedení exekucí efektivním způsobem ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady.

Pracovní právo, zaměstnanost a právo sociálního zabezpečení

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání a personalistiky. Pokrýváme tak právní poradenství nejvyšší možné úrovně ve všech aspektech pracovního práva a HE managementu. Zajišťujeme tak kompletní právní zázemí v pracovněprávní oblasti, od běžného poradenství a přípravy veškerých pracovněprávních dokumentů, přes akutní telefonické a emailové rady a stanoviska až po školení nových pracovněprních předpisů včetně právních služeb v souvislosti se zaměstnáváním vedoucích pracovníků včetně vrcholového managementu, odměňování vedoucích pracovníků a manažerských smluv s navržením potřebného motivačního prvku dle úspěchu jejich činnosti.V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující činnosti:

 • Příprava a sepsání pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a veškeré další pracovněprávní dokumentace upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,

 • Komplexní podpora zaměstnavatelům ve všech otázkách pracovního práva, zaměstnanosti a práva sociálního zabezpečení (pracovní řády a vnitřní předpisy zaměstnavatele, uzavírání a rozvazování pracovních poměrů, úprava struktury odměňování apod.),

 • Právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva,

 • Agenturní zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců,

 • Zaměstnávání cizích státních příslušníků; povolení a víza,

 • Odpovědnost v pracovněprávních vztazích,

 • Pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery,

 • Kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi,

 • Restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců.

Veřejné zakázky a PPP

Naše kancelář se dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek a práva hospodářské soutěže. V případě právního poradenství poskytované zadavatelům poskytuje komplexní právní servis se zadáváním veřejných zakázek, a to jak v podobě zastupování zadavatele v zadávacím řízení, tak i poradenství při zadávání veřejných zakázek. Právní služby v této oblasti spočívají od analýzy podmínek použití zadávacího řízení a doporučení nejvhodnějšího druhu, přes přípravu a úpravu kompletní zadávací dokumentace včetně stanovení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií, veškeré smluvní dokumentace, právní podporu při posuzování a hodnocení nabídek vč. veškerých rozhodnutí a stanovisek a případného zastupování zadavaele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V této oblasti se tak jedná zejména o následující činnosti:

 • Analýza způsobů zadání veřejných zakázek včetně strukturování variant zadání veřejné zakázky,

 • Poradenství při organizaci zadávacích řízení,

 • Komplexní realizace zadávacích řízení,

 • Příprava komplexní zadávací a smluvní dokumentace v rámci zadávacích řízení včetně přípravy vzorových dokumentů v rámci zadávacího řízení,

 • Poradenství při přípravě a posouzení kvalifikačních předpokladů, posouzení nabídek a hodnocení nabídek uchazečů v rámci zadávacích řízení,

 • Zastupování při vyřizování námitek nebo v řízeních o přezkumu u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

 • Zastupování u soudů v souvislosti s veřejnými zakázkami,

 • Komplexní právní poradenství v projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro zadavatele i koncesionáře,

 • Komplexní příprava koncesních řízení (zejména zahájení koncesního řízení, posouzení kvalifikace, koncesní dialog, podání a posouzení nabídek, jednání o nabídkách, hodnocení nabídek, výběr koncesionáře a uzavření koncesní smlouvy),

 • Kontrola PPP projektu z hlediska souladu s koncesním zákonem a ostatními právními předpisy,

 • Právní zastupování ve sporech z koncesních řízení a koncesních smluv.

Právo hospodářské soutěže

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství i v oblasti soutěžního práva. V této oblasti poskytujeme právní služby ať již ve sporné agendě, či posuzování otázek kartelových dohod a spojování soutěžitelů. Významné zkušenosti má naše kancelář s poskytováním právních služeb v oblasti práva a ochrany proti nekalé soutěži, jakož i v oblasti veřejné podpory. V rámci práva hospodářské soutěže tak poskytujeme právní služby zejména při následujících činností:

 • Poradenství v otázkách nekalé soutěže a zastupování ve sporech vyplývajících z nekalé soutěže (zejména v souvislosti s klamavou či srovnávací reklamou, klamavým označováním zboží a služeb, parazitováním na pověsti, podplácením, zlehčováním), včetně řízení o nařízení předběžných opatření a výkonu rozhodnut),

 • Zastupování při jednáních a správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (zejména v otázkách spojování soutěžitelů a veřejných podpor).

 • Řešení sporů ze smluv, které mohou narušovat hospodářskou soutěž,

 • Poradenství v souvislosti s aktuální nebo plánovanou obchodní politikou (soutěžní audity a stanoviska).

Bankovnictví, finance a kapitálové trhy

V rámci tohoto specifického a vysoce specializovaného oboru se nzaměřujeme zejména na oblast bankovnictví, pojišťovnictví, investičních fondů a společností, cenných papírů, správy portfolia cenných papírů apod. Poskytujeme právní služby v celém rozsahu uvedených činností, počínaje právní expertizou jednotlivých problémů a kroků, sepisování odborných stanovisek, vypracováním smluvní dokumentace, až po zajištění chodu finannčních společností z právního hlediska. Poskytujeme právní služby v souvislosti s jakoukoli obchodní činností v následujících oblastech:

 • Bankovní právo,

 • Právo investičních fondů a společností a penzijních fondů,

 • Pojišťovnictví,

 • Devizové právo,

 • právo cenných papírů, derivátů, vč. emise ackií (IPO),

 • Právo veřejných trhů,

 • Zastupování v řízení před Ministerstvem financí, Českou národní bankou a Centrálním depozitářem cenných papírů.

Energetika a životní prostředí

Znalost veřejnoprávní regulace vztahů v oblasti energetického práva je stěžejní pro podnikání v této oblasti. Naše kancelář poskytovala a poskytuje právní služby v této oblasti zejména při přeměnách společností dle podmínek a požadavků veřejnoprávní regulace, licenčního řízení před příslušným orgánem veřejné správy, jakož i příprava právních stanovisek a analýz. Právní služby v této oblasti zahrnují zejména následující činnosti:

 • Komplexní právní poradenství v oblasti energetiky,

 • Zastupování klienta v souvislosti se získáváním licencí a autorizací v energetice, právní poradenství v souvislosti s provozem a regulací energetických zařízení,

 • Právní poradenství při výstavbě přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení, příprava veškeré smluvní dokumentace používané provozovateli přenosové a distribuční energetické soustavy,

 • Komplexní zastupování při řešení sporů v oblasti energetiky včetně rozhodčího řízení a mezinárodních sporů, a to i ve sporech u Energetického regulačního úřadu,

 • Právní poradenství v oblasti nakládání s odpady a obaly,

 • Právní poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací,

 • Právní poradenství v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,

 • Řešení sporů a správních deliktů v oblasti práva životního prostředí.

Insolvence a restruktualizace

V této oblasti poskytujeme právní sužby v souvislosti se správou a vymáhání pohledávek, kdy zastupujeme věřitele v insolvenčním řízení tak, aby bylo zajištěno plnění v co největší možné míře. Dále poskytujeme právní poradenství dlužníkům, kteří se dostali do finančních problémů a snažíme se navrhnout řešení, které jim umožní další podnikatelskou činnost, případně zajistíme zastupování našich klientů v rámci celého insolvenčního řízení. Mezi stěžejní činnosti v této oblasti patří:

 • Komplexní právní poradenství podnikům a dlužníkům ve finančních potížících,

 • Právní poradenství v souvislosti se zajištěním financování,

 • Poradenství při akvizicích společností a aktiv v rámci insolvenčního řízení, poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení a poradenství ohledně mimosoudních vyrovnání,

 • Příprava insolvenčních návrhů a návrhů na povolení reorganizace,

 • Příprava přihlášek pohledávek, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, včetně zajištění účasti ve věřitelském výboru,

 • Zastupování v incidenčních a ostatních řízeních souvisejících s insolvenčním řízením.

Kontakt

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2 - Nové Město
Česká republika

IČ: 027 07 926

DIČ: CZ02707926

tel.: +420 252 547 353

info@schmitz-partner.cz  
www.schmitz-partner.cz